villkor

Våra bokningsvillkor

Åldersgräns för bokning:
För att boka/ingå avtal med Löderups Strandbads Camping måste du ha fyllt 18 år. Legitimation kan komma att krävas i samband med incheckning. Uppfylld åldersgräns är ett krav för att få tillträde till boendet/campingplatsen, eller genom  godkännande av målsman.

Bokning/betalning:
Vid bokning ska en bokningsbekräftelse/faktura skickas till dig. Campingplatsen ska slutbetalas senast 40 dagar innan ankomst. Vid bokning med mer än 40 dagar till ankomst kan ni välja att betala direkt vid bokningstillfället eller via faktura senast 40 dagar innan ankomst (fakturaavgift 85 kr tillkommer). Vid bokning närmare än 40 dagar till ankomst måste bokningen betalas direkt vid bokningstillfället. Avbeställningsskydd ska betalas in i samband med bokningstillfället, eller i samband med att fakturan betalas.

Inbetalning till BGnr: 523-5387 LADAB. Se faktura om du valt det.

Märk inbetalning med boknings nr/fakturanr och/eller namn.

Vid utebliven slutbetalning förbehåller vi oss rätten att avboka objektet utan särskilt meddelande.

Utlandsbetalning ska skickas enligt nedan:

Swift: SWEDSESS

IBAN: SE04 8000 0831 3907 4323 1599

Bank: Sparbanken Skåne

Betalningsmottagare: LAD AB

Vid betalning uppge bokningsnr eller namn.

Avbeställningsskydd:

I samband med bokning/reservation kan du också teckna ett avbeställningsskydd till en kostnad på 300 kr. Avbeställningsskyddet kan endast tecknas i samband med bokningstillfället. Vi tecknande av avbeställningsskydd kan du avboka fram till 24 h före ankomstdagen, utan annan avgift än expeditionsavgift på 150 kr + avbeställningsskyddet på 300 kr, under förutsättning att någon av nedan händelser inträffat:

Dödsfall, sjukdom eller olycka av allvarlig art som drabbat dig själv, maka/make, sambo, dina eller make/makes/sambos barn, syskon eller medresenär.

Det inträffat någon allvarlig händelse utanför din kontroll, t.ex. omfattande eldsvåda eller vattenskada i din bostad, som medför att det inte är rimligt att begära att du ska stå fast vid din bokning.

Inkallelse till krigsmakten eller civilförsvar.

Du måste kunna styrka ditt förhinder med intyg från läkare, myndighet eller försäkringsbolag. Intyg som inkommer senare än sju (7) dagar efter avbokningsdatum beaktas ej.

Vid avbokning återbetalas ej kostnad för inbetalt avbeställningsskydd samt ev. expeditionssavgift.

Avbokning:
Avbokning kan göras muntligen eller skriftligen (telefon eller mail), och måste göras av den personen som gjort bokningen eller vars namn är registrerat på bokningen.

Avbokning tidigare än 40 dagar innan ankomst:

Utan avbeställningsskydd: Hela hyresbeloppet återbetalas exkl. expeditionsavgift på 150 kr (förutsatt att slutbetalning gjorts).

Med avbeställningsskydd: Hela hyresbeloppet återbetalas exkl. expeditionsavgift på 150 kr samt avbeställningsskyddet på 300 kr (förutsatt att slutbetalning gjorts).

Avbokning senare än 40 dagar innan ankomst:

Utan avbeställningsskydd: 10 % av hyresbeloppet återbetalas.

Med avbeställningsskydd: Hela hyresbeloppet återbetalas exkl. expeditionsavgift på 150 kr samt avbeställningsskyddet på 300 kr.

Vid avbokning ankomstdagen återbetalas ej hyresbeloppet. 
Avbeställningsskydd återbetalas ej. 
Faktureringsavgift återbetalas ej.

Lämnas inte campingtomten i tid kan du som gäst komma att debiteras eventuella extrakostnader som uppkommer om nästa gäst inte kan checka in i tid.

Ordningsregler:
På anläggningen tillämpas Svensk camping, SCR:s, ordningsregler samt lokala regler som finns att läsa på hemsidan. 
Tilläggsbestämmelser kan förkomma så som placering av ekipage på tomten, kabeldragning, bilparkering etc. Kontakta reception eller campingvärdarna vid frågor/osäkerhet.

Brott mot ordningsreglerna innebär att gästen kan avvisas från anläggningen.

Försäkringar:
Du ansvarar själv för att ha erforderligt skydd såsom ansvar- olycksfalls och resegodsförsäkring. Har du giltigt Camping Key Europe gäller särskild försäkring vid olycksfall på platsen.

Campinganläggningens ansvar:
Campinganläggningen är ansvarig för skada som åsamkas dig genom bevisad vårdslöshet av campingvärden eller av denne anställd personal inom ramen för dessas tjänsteåliggande. Campinganläggningen ansvarar inte för skada som drabbat dig av utomstående eller annan gäst. Ej heller för skada som legat utanför campinganläggningens kontroll.

Klagomål/reklamationer:
Om inte hyrt objekt uppfyller utlovat skick vill vi att du anmäler detta omgående under receptionens ordinarie öppettider, så att vi har möjlighet att rätta till problemen/felen. Samma gäller för fel som uppstår under vistelsen.

Vid akuta händelser kopplar telefonnumret till receptionen er vidare till jourtelefon.

Varmt välkommen! Hoppas du får en skön vistelse hos oss!